4% -
قیمت اصلی تومان1.200.000 بود.قیمت فعلی تومان1.150.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان1.350.000 بود.قیمت فعلی تومان1.280.000 است.
15% -
قیمت اصلی تومان550.000 بود.قیمت فعلی تومان470.000 است.
10% -
قیمت اصلی تومان600.000 بود.قیمت فعلی تومان540.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان990.000 بود.قیمت فعلی تومان950.000 است.
9% -
قیمت اصلی تومان650.000 بود.قیمت فعلی تومان590.000 است.
9% -
قیمت اصلی تومان650.000 بود.قیمت فعلی تومان590.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان690.000 بود.قیمت فعلی تومان650.000 است.
8% -
قیمت اصلی تومان710.000 بود.قیمت فعلی تومان650.000 است.