1% -
قیمت اصلی تومان102.900.000 بود.قیمت فعلی تومان102.300.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان115.000.000 بود.قیمت فعلی تومان113.000.000 است.