8% -
قیمت اصلی تومان3.900.000 بود.قیمت فعلی تومان3.600.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان44.500.000 بود.قیمت فعلی تومان43.950.000 است.
3% -
قیمت اصلی تومان11.900.000 بود.قیمت فعلی تومان11.500.000 است.
16% -
قیمت اصلی تومان3.200.000 بود.قیمت فعلی تومان2.700.000 است.