17% -
قیمت اصلی تومان4.990.000 بود.قیمت فعلی تومان4.150.000 است.
3% -
قیمت اصلی تومان11.900.000 بود.قیمت فعلی تومان11.500.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان47.500.000 بود.قیمت فعلی تومان46.500.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان91.200.000 بود.قیمت فعلی تومان90.500.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان5.300.000 بود.قیمت فعلی تومان4.970.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان13.200.000 بود.قیمت فعلی تومان12.600.000 است.