3% -
قیمت اصلی تومان1.590.000 بود.قیمت فعلی تومان1.550.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان920.000 بود.قیمت فعلی تومان880.000 است.
26% -
قیمت اصلی تومان1.700.000 بود.قیمت فعلی تومان1.250.000 است.
10% -
قیمت اصلی تومان1.850.000 بود.قیمت فعلی تومان1.670.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان1.890.000 بود.قیمت فعلی تومان1.820.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان1.420.000 بود.قیمت فعلی تومان1.350.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان890.000 بود.قیمت فعلی تومان840.000 است.