3% -
قیمت اصلی تومان1.159.000 بود.قیمت فعلی تومان1.120.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان1.580.000 بود.قیمت فعلی تومان1.495.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان1.420.000 بود.قیمت فعلی تومان1.350.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان1.220.000 بود.قیمت فعلی تومان1.150.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان1.180.000 بود.قیمت فعلی تومان1.130.000 است.