14% -
قیمت اصلی تومان3.200.000 بود.قیمت فعلی تومان2.750.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان1.680.000 بود.قیمت فعلی تومان1.600.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان2.530.000 بود.قیمت فعلی تومان2.400.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان1.890.000 بود.قیمت فعلی تومان1.820.000 است.