1% -
قیمت اصلی تومان96.000.000 بود.قیمت فعلی تومان95.140.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان19.400.000 بود.قیمت فعلی تومان18.950.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان12.500.000 بود.قیمت فعلی تومان11.900.000 است.