8% -
قیمت اصلی تومان3.900.000 بود.قیمت فعلی تومان3.600.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان25.300.000 بود.قیمت فعلی تومان24.300.000 است.
17% -
قیمت اصلی تومان4.990.000 بود.قیمت فعلی تومان4.150.000 است.
3% -
قیمت اصلی تومان11.900.000 بود.قیمت فعلی تومان11.500.000 است.
23% -
قیمت اصلی تومان2.800.000 بود.قیمت فعلی تومان2.150.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان29.990.000 بود.قیمت فعلی تومان29.550.000 است.