6% -
قیمت اصلی تومان13.500.000 بود.قیمت فعلی تومان12.700.000 است.
3% -
قیمت اصلی تومان44.600.000 بود.قیمت فعلی تومان43.100.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان15.500.000 بود.قیمت فعلی تومان14.900.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان12.500.000 بود.قیمت فعلی تومان11.900.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان30.200.000 بود.قیمت فعلی تومان28.990.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان21.800.000 بود.قیمت فعلی تومان20.800.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان35.500.000 بود.قیمت فعلی تومان34.200.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان54.300.000 بود.قیمت فعلی تومان53.800.000 است.