4% -
قیمت اصلی تومان39.500.000 بود.قیمت فعلی تومان38.000.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان44.600.000 بود.قیمت فعلی تومان43.500.000 است.
3% -
قیمت اصلی تومان39.600.000 بود.قیمت فعلی تومان38.500.000 است.