9% -
قیمت اصلی تومان6.900.000 بود.قیمت فعلی تومان6.250.000 است.
22% -
قیمت اصلی تومان3.250.000 بود.قیمت فعلی تومان2.520.000 است.
9% -
قیمت اصلی تومان1.150.000 بود.قیمت فعلی تومان1.050.000 است.