19% -
قیمت اصلی تومان2.900.000 بود.قیمت فعلی تومان2.350.000 است.
3% -
قیمت اصلی تومان1.900.000 بود.قیمت فعلی تومان1.850.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان2.530.000 بود.قیمت فعلی تومان2.400.000 است.
17% -
قیمت اصلی تومان3.300.000 بود.قیمت فعلی تومان2.750.000 است.
10% -
قیمت اصلی تومان1.850.000 بود.قیمت فعلی تومان1.670.000 است.