8% -
قیمت اصلی تومان3.900.000 بود.قیمت فعلی تومان3.600.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان44.500.000 بود.قیمت فعلی تومان43.950.000 است.
23% -
قیمت اصلی تومان2.800.000 بود.قیمت فعلی تومان2.150.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان47.500.000 بود.قیمت فعلی تومان46.500.000 است.
16% -
قیمت اصلی تومان3.200.000 بود.قیمت فعلی تومان2.700.000 است.