2% -
قیمت اصلی تومان34.600.000 بود.قیمت فعلی تومان34.000.000 است.
6% -
قیمت اصلی تومان23.300.000 بود.قیمت فعلی تومان21.890.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان49.900.000 بود.قیمت فعلی تومان48.800.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان96.000.000 بود.قیمت فعلی تومان95.140.000 است.
1% -
قیمت اصلی تومان69.500.000 بود.قیمت فعلی تومان68.800.000 است.