1% -
قیمت اصلی تومان102.900.000 بود.قیمت فعلی تومان102.300.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان115.000.000 بود.قیمت فعلی تومان113.000.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان83.000.000 بود.قیمت فعلی تومان81.500.000 است.
4% -
قیمت اصلی تومان82.600.000 بود.قیمت فعلی تومان79.300.000 است.