1% -
قیمت اصلی تومان29.990.000 بود.قیمت فعلی تومان29.550.000 است.
2% -
قیمت اصلی تومان42.700.000 بود.قیمت فعلی تومان41.700.000 است.
1% -
جدید
قیمت اصلی تومان46.300.000 بود.قیمت فعلی تومان45.990.000 است.
3% -
قیمت اصلی تومان42.500.000 بود.قیمت فعلی تومان41.400.000 است.
5% -
قیمت اصلی تومان12.500.000 بود.قیمت فعلی تومان11.900.000 است.